Algemene voorwaarden Budget Krant Nederland 2020.

 

Abonnementen, Gerelateerde Diensten, plaatsen tekst- en/of beeldmateriaal

Algemene voorwaarden met betrekking tot abonnementen en gerelateerde diensten ter zake printuitgaven en/of digitale uitgaven van Budget Krant Nederland, inclusief voorwaarden plaatsen tekst- en/of beeldmateriaal/budget Krant Nederland is uitgever van Budget Krant Nederland, statutair gevestigd Amsterdam, Nederland. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 juli 2020.

 1. Algemeen

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Budget Krant Nederland, hierna te noemen: BKN, althans daaronder ressorterende uitgevers van uitgeefproducten, met opdrachtgevers/abonnees /adverteerders, die zich wensen te abonneren c.q. geabonneerd zijn op digitale uitgaven van BKN in enige vorm. Hieronder kunnen worden verstaan onder meer Abonnementen op één of meer digitale / printuitgaven, abonnementen op één of meer digitale uitgaven alsook abonnementen op een combinatie van printuitgave(n) en digitale uitgave(n).

Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op door BKN aangeboden en met abonnee / opdrachtgevers / adverteerder overeengekomen zogenaamde gerelateerde diensten alsook (zie artikel 14) relaties met derden c.q. lezers in relatie tot het plaatsen van tekst- en/of beeldmateriaal op de uitgeefproducten van BKN.

Indien en voor zover bepaalde clausules van deze algemene voorwaarden enkel betrekking hebben op digitale printuitgaven dan wel digitale uitgaven zal zulks in de kop van het desbetreffende artikel worden vermeld. BKN behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. BKN zal een voorgenomen wijziging tijdig van tevoren publiceren c.q. openbaar maken in de printuitgaven en digitale uitgaven dan wel op de geëigende wijze. In dat kader zal de ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden adequaat kenbaar worden gemaakt.

Opdrachtgever/abonnee / adverteerder is - behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BKN - niet gerechtigd zijn/haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan derden over te dragen.

 1. Definities

In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:

 • Uitgever: Budget Krant Nederland, zijnde uitgever van printuitgaven alsmede van digitale uitgaven alsook in hoedanigheid van aanbieder van Gerelateerde Diensten.
 • Verspreidingsgebied: het gebied, waar bezorging van de Printuitgaven aan huis / via internet, aan huis mogelijk is.
 • Overeenkomst: het aangaan van een abonnement voor bepaalde of onbepaalde tijd op printuitgave(n) en/of digitale uitgave(n) en/of een overeenkomst tussen BKN en een opdrachtgever / adverteerder ter zake gerelateerde diensten.
 • Opdrachtgever/abonnee / adverteerder: een ieder (al dan niet rechtspersoon) die voor zichzelf of in opdracht van een ander een abonnement neemt c.q. heeft genomen, dan wel gerelateerde diensten afneemt.
 • Printuitgave(n): Budget Krant Nederland van BKN dan wel overige uitgaven c.q. publicaties in print van BKN, waarop een abonnement kan worden genomen.
 • Digitale uitgave(n): alle door BKN via digitale kanalen c.q. dragers geopenbaarde uitgaven c.q. publicaties in enige vorm, waaronder maar niet uitsluitend gepubliceerde content via websites, mobiele sites, online krant (e-paper) en  eventuele apps, waarop een abonnement kan worden genomen.
 • Abonnement: een overeenkomst tussen BKN en een abonnee waarbij de abonnee tegen een geringe vergoeding (abonnementsgeld) het recht verkrijgt tot aflevering c.q. inzage/kennisneming inzake printuitgave(n) respectievelijk digitale uitgaven dan wel zogenaamde passen, zoals uitgegeven door BKN.
 • Gerelateerde diensten: producten en/of diensten van BKN, waarbij een opdrachtgever / adverteerder, die zich daartoe heeft geregistreerd geringe vergoeding onder voorwaarden beperkt toegang verkrijgt tot nader overeengekomen digitale uitgave(n) van BKN.
 • Pas: een recht dat een opdrachtgever abonnee / adverteerder van BKN verkrijgt, waarbij abonnees / opdrachtgevers / adverteerders tegen een bepaalde vergoeding voor een vooraf bepaalde gelimiteerde periode, specifiek omschreven gebruik tot inzage/kennisneming heeft van Printuitgave(n) en/of Digitale Uitgave(n) dan wel een combinatie daarvan.

 1. Totstandkoming Overeenkomst

De opdracht tot het aangaan van een abonnement op een printuitgave c.q. digitale uitgave dan wel een combinatie daarvan kan zowel schriftelijk als per e-mail en mondeling geschieden dan wel eventueel via een door BKN aangeboden web formulier. Een abonnement komt tot stand, indien en voor zover BKN een opdracht van abonnee / opdrachtgever / adverteerder schriftelijk, per (welkomst) e-mail dan wel door middel van een welkomstbrief per email bevestigt dan wel zodra BKN uitvoering geeft aan de overeenkomst. BKN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een opdracht / abonnement / advertentie niet te accepteren c.q. de overeenkomst te annuleren zonder enige reden. Kortingsaanbiedingen zijn enkel geldig als op een mail adres of adres waar  in de laatste drie maanden geen abonnement is geleverd. abonnee / adverteerder / opdrachtgever wordt in de opdrachtbevestiging verzocht de daarin vermelde gegevens te controleren en eventuele correcties binnen acht dagen na datum van opdrachtbevestiging aan BKN kenbaar te maken; een en ander bij gebreke waarvan BKN ervan mag uit gaan dat de door haar vermelde gegevens correct zijn. Als aanvangsdatum van het abonnement / advertentie  / opdracht door opdrachtgever geldt de datum, zoals vermeld in de e-mailbevestiging van BKN.

 1. Prijzen

Prijzen zijn inclusief 21 % btw, behoudens indien en voor zover in het kader van de aanbieding van BKN zulks uitdrukkelijk anders is geformuleerd. Voor betaling per betalingsfactuur verzonden per e-mail, bankoverschrijving of  i - Deal kunnen andere tarieven gelden vanwege administratieve redenen dan voor betaling per automatische incasso. BKN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor overeengekomen tarieven voor abonnementen tijdens de looptijd van de overeenkomst aan te passen. Van deze aanpassing zal BKN mededeling doen aan de abonnee / opdrachtgever / adverteerder door middel van een advertentie in de betreffende printuitgave en/of  door middel van een mededeling in de digitale uitgave dan wel anderszins via een deugdelijke mededeling. Indien abonnee / opdrachtgever / adverteerder niet akkoord gaat met deze prijsaanpassing, kan hij/zij zijn/haar abonnement door opzegging met 1 maand opzegtermijn beëindigen per einde van de abonnementsperiode dan wel bij onbepaald / bepaalde tijd overeenkomsten met in acht neming van een opzegtermijn van één maand. BKN heeft als uitzondering dat de prijzen niet geldend zijn voor abonnees, deze ontvangen Budget Krant Nederland  geheel kosteloos.  

Opzegging kan geschieden op de in de printuitgave en/of digitale uitgave aangegeven wijze (zie artikel 12).

 1. Betaling

Het abonnement op de printuitgave(n) en/of digitale uitgave(n) wordt per vooruitbetaling voldaan op de door de BKN aangegeven wijze(n), behoudens indien en voor zover anders uitdrukkelijk is overeengekomen. BKN is te allen tijde gerechtigd eventueel direct na schriftelijke opdrachtbevestiging te factureren, alsook abonnee / opdrachtgever / adverteerder  te verzoeken mee te werken aan een machtiging tot automatische incasso dan wel een andere betaalwijze die in het bijzonder in het kader van digitale uitgaven en een digitale wijze van contracteren het meest geëigend is. Betaling dient uiterlijk te geschieden binnen vijf werkdagen na factuurdatum, behoudens indien en voor zover op basis van het door de opdrachtgever/abonnee / adverteerder gekozen abonnement betaling dient te geschieden op een andere wijze dan wel betaling dient te geschieden  conform de aan de abonnee / opdrachtgever / adverteerder geboden keuze. Indien abonnee / opdrachtgever / adverteerder ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst aanspraken, in welke vorm dan ook, meent te kunnen doen gelden, is hij niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten noch ontheft dit hem van de verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze. Eventuele reclamaties met betrekking tot facturen aangaande de abonnementsovereenkomst dienen uiterlijk binnen 5 dagen na datum dagtekening van de factuur per e-mail aan BKN te worden gericht, bij gebreke waarvan de betreffende factuur geacht wordt te zijn geaccepteerd. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden.

BKN is gerechtigd de bezorging van digitale printuitgaven te staken dan wel de toegang voor de abonnee / opdrachtgever / adverteerder op digitale uitgaven te blokkeren/op te schorten, indien tijdige betaling uitblijft. In dat geval wordt haar  vordering minimaal verhoogd met de wettelijke rente vanaf factuurdatum en een bedrag van € 25,- aan administratiekosten. BKN is bovendien gerechtigd een incassobureau in te schakelen om volledige betaling te verkrijgen; de kosten hiervan, bedragende minimaal 15% van het verschuldigde abonnementsgeld inclusief administratiekosten, zijn voor rekening van abonnee / adverteerder / adverteerder. BKN is gerechtigd de levering c.q. terbeschikkingstelling van printuitgave(n) en/of digitale uitgave(n) op te schorten, indien de incasso van verschuldigde gelden om welke reden dan ook niet wordt c.q. kan worden gerealiseerd op enig moment.

 1. Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten

Abonnee / adverteerder / opdrachtgever erkent dat op alle door hem/haar ontvangen printuitgaven en /of digitale uitgaven exclusieve (eigendom- c.q. gebruiks-)rechten rusten van BKN. Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van BKN is abonnee / opdrachtgever / adverteerder derhalve niet gerechtigd - behoudens kennisname van geleverde printuitgave(n) en/of digitale uitgave(n) - de ontvangen informatie op enigerlei wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, te scannen, kopiëren, bewerken dan wel aanpassen op enigerlei wijze, dan wel op enigerlei wijze te exploiteren, behoudens tijdelijk opslaan en/of printen voor eigen (privé)gebruik, noch op enigerlei wijze aan te passen, te bewerken dan wel op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. BKN behoudt zich uitdrukkelijk alle (auteurs)rechten voor met betrekking tot de geleverde artikelen/content/lay-out ter zake de printuitgave(n) en/of digitale uitgave(n). Indien en voor zover de abonnee / opdrachtgever / adverteerder in strijd met het hierboven staande c.q. de exclusieve (eigendom)rechten op de geleverde informatie/content/artikelen handelt jegens BKN, is abonnee / opdrachtgever / adverteerder aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade BKN, onverlet de overige rechten van BKN krachtens wet of overeenkomst. Onder de exclusieve rechten van BKN worden in het bijzonder verstaan auteursrechten en/of databank rechten ten aanzien van inhoud van de Printuitgave(n) en/of Digitale uitgave(n). Deze rechten berusten bij BKN dan wel bij de door BKN  ingeschakelde auteurs / derden.

 

 1. Bezorging (digitale printuitgaven)

BKN  laat de krant digitaal  elke eerste van de maand bezorgen in de het  door de  abonnee opgegeven email adres.  

BKN moet gedurende kantoortijden bereikbaar zijn voor abonnees / opdrachtgevers / adverteerders. De abonnee / opdrachtgever / adverteerder kan BKN bereiken van maandag – vrijdag van 09.00 –17.00 uur op telefoonnummer 020-3044057 / 06-82355907. Zaterdag & zondag is BKN alleen bereikbaar via mail budgetkantnederland@outlook.com  Indien de abonnee de bezorging van het de digitale krant tijdelijk wil laten stopzetten is dat mogelijk. De abonnee dient BKN hiervan uiterlijk 2 weken voor ingang van de tijdelijke stopzetting per e-mail van BKN in kennis te stellen, opdat BKN in staat wordt gesteld, zo spoedig mogelijk na ontvangst, het verzoek in haar administratie te verwerken. 

 1. Stagnatie bezorging (Printuitgaven)

In geval de digitale bezorging bij abonnee stagneert, wordt desbetreffende abonnee verzocht BKN hiervan op dezelfde dag op de hoogte te stellen. Bij stagnering in de bezorging (digitale printuitgaven) stelt BKN een maximum van 24 uur om deze te verwerken in haar systeem ).  Er wordt geen restitutie verleent aan abonnees  / opdrachtgevers / adverteerders bij stagnering die langer duurt dan 4 weken. Daarnaast vindt er geen restitutie plaats van de gemiddelde abonnementsdagwaarde van de krant op de volgende nota indien bezorging niet heeft plaatsgevonden op betreffende dag. Voor stagnaties die langer duren dan 6 weken worden geen kosten in rekening gebracht voor abonnee / opdrachtgever / adverteerder.

BKN zal zich maximaal inspannen om de stagnatie vanaf de volgende dag weer adequaat te doen zijn. In geval juiste bezorging door BKN niet op korte termijn bewerkstelligd kan worden, verplicht BKN zich hiervan mededeling te doen aan haar abonnee / opdrachtgever / adverteerder Omstandigheden die te wijten zijn aan abonnee / opdrachtgever / adverteerder  zijn onder meer het niet voldoen door abonnee / opdrachtgever / adverteerder  aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden (zie verplichtingen abonnee, artikel 7).

 1. Verplichtingen BKN en abonnee, opdrachtgever, adverteerder (digitale uitgaven)

BKN zal zich zoveel mogelijk inspannen om de beschikbaarstelling van de digitale uitgave(n) aan de abonnee / opdrachtgever / adverteerder op de overeengekomen wijze digitaal te realiseren.

Abonnee / opdrachtgever / abonnee erkent dat BKN in beginsel 6 maanden  gehouden is tot de beschikbaarstelling ten behoeve van  gratis kennisname door abonnee / opdrachtgever / adverteerder  van (de inhoud van) de digitale uitgave(n), waarbij abonnee primair verantwoordelijk is voor de (aanschaf en deugdelijkheid van) door hem/haar gebruikte hardware, software en verbindingen ten behoeve van de ontvangst en kennisneming van de digitale uitgave(n) van Budget Krant Nederland. Na de periode van 6 maanden welke in werking gaat bij de email bevestiging door abonnee voor verlening van Budget Krant Nederland 1 maand van tevoren, een tarief van  € 1,50 per maand abonnementskosten die maandelijks volgens de richtlijnen van BKN worden voldaan.

Eventuele wijziging van hardware en/of software en/of technische voorzieningen met betrekking tot de distributie c.q. het realiseren van connectie komen – behoudens voor zover uitdrukkelijk en geheel onder beheer van BKN - niet voor rekening en risico van BKN, onverlet het gegeven dat BKN zich in een dergelijk geval zal inspannen om de terbeschikkingstelling van de digitale uitgave(n) zoveel mogelijk te continueren. BKN verleent geen garantie met betrekking tot ongestoord gebruik en/of ongehinderde toegang tot de digitale uitgave(n) voor abonnee / opdrachtgever / abonnee onverlet haar inspanningsverplichting om zoveel mogelijk  te bewerkstelligen dat de abonnee / adverteerder / opdrachtgever conform de aangegeven en overeengekomen (ontvangst)frequentie kennis kan nemen van de digitale uitgave(n) van
BKN. Behoudens opzet of grove schuld heeft.

Abonnee / opdrachtgever / adverteerder heeft geen recht op teruggave van (een deel van) het door hem voldaan abonnementsgeld, indien de digitale uitgave(n) gedurende een of meerdere dagen niet of nauwelijks oproepbaar dan wel te raadplegen is. De abonnee / opdrachtgever / adverteerder erkent en stemt ermee in dat BKN in het kader van de terbeschikkingstelling van de digitale uitgave(n) technische wijzigingen dient aan te kunnen (laten) brengen in de transport c.q. overdracht van de informatie c.q. op enig moment onderhoud c.q. content)optimaliseringswerkzaamheden dient te kunnen (laten) uitvoeren aan technische faciliteiten ten behoeve van de ongestoorde c.q. meer geoptimaliseerde wijze van overdracht van de digitale uitgave(n) aan de abonnee / adverteerder / opdrachtgever. Indien en voor zover  naar het oordeel van BKN de abonnee / opdrachtgever / adverteerder in strijd met zijn/haar verplichtingen op niet toelaatbare wijze gebruik maakt van de door de BKN ter beschikking gestelde digitale uitgave(n) is BKN gerechtigd abonnee / opdrachtgever / adverteerder de toegang tot de digitale uitgave(n) te ontzeggen c.q. de distributie daarvan te blokkeren c.q. op te schorten. Dit recht heeft BKN ook indien BKN een redelijk vermoeden heeft dat abonnee opdrachtgever / adverteerder op een ontoelaatbare wijze gebruikmaakt c.q. dreigt te gaan maken van de door BKN omschreven uitgave(n). De abonnee / opdrachtgever / adverteerder is - in het kader van een door hem/haar ontvangen  digitale Budget Krant Nederland in haar of zijn mail, eventueel inlog- account ter zake ontvangst van digitale uitgave(n) - niet gerechtigd om desbetreffende accountgegevens op enigerlei ter beschikking te stellen c.q. bekend te maken c.q. over te dragen aan een derde partij.

 1. Verplichtingen afname Gerelateerde Diensten

Indien en voor zover opdrachtgever / adverteerder BKN verzocht heeft c.q. opdracht gegeven heeft om zogenaamde gerelateerde diensten ter beschikking te stellen voor een samenwerkingsverband met BKN, zal opdrachtgever / adverteerder zich houden aan de in dat kader door BKN gestelde voorwaarden voor afname en inzage in de gerelateerde diensten.

In het bijzonder gelden -behoudens indien de strekking van de betreffende betaling zich daar tegen verzet- ten aanzien van de afname van gerelateerde diensten dezelfde verplichtingen voor opdrachtgever / opdrachtgever, die ook voor de abonnee gelden krachtens deze algemene voorwaarden, waaronder in het bijzonder maar niet uitsluitend de verplichtingen met betrekking tot auteurs- en intellectuele eigendomsrechten, (artikel 6), verplichtingen Uitgever en abonnee (digitale uitgave(n) (artikel 11), en de bepalingen met betrekking tot overmacht, aansprakelijkheid (artikel 14) en ter zake persoonsgegevens/gebruik/privacy (artikel 15).

 1. Duur en beëindiging abonnement

Algemeen
Het gratis abonnement van 6 edities ( digitale uitgaven van BKN) wordt aangegaan voor de overeengekomen periode.  De duur van het gratis abonnement is vermeld in de aanbieding c.q. bevestiging van BKN welke verschijnt in de digitale krant van december 2020 . Het abonnement wordt in alle gevallen geacht te zijn aangevangen vanaf de overeengekomen datum dan wel bij gebreke daarvan vanaf dagtekening van de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door Uitgever. Een Overeenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Opzegging bepaalde tijd abonnementen
Indien er sprake is van een abonnement voor bepaalde tijd op een print uitgave, digitale uitgave of een combinatie van een print en digitale uitgave dan kan het bepaalde tijd abonnement uiterlijk één maand voor afloop van de overeengekomen periode worden opgezegd. Het abonnement stopt dan na afloop van de overeengekomen periode.

Bepaalde tijd abonnementen worden zonder opzegging na afloop van de overeengekomen periode automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd.

Opzegging onbepaalde tijd abonnementen
Indien partijen een abonnement voor onbepaalde tijd zijn aangegaan, of indien een abonnement voor bepaalde tijd is overgegaan in een abonnement voor onbepaalde tijd, kan het abonnement door iedere partij op elke moment worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.  

Proefabonnement
Indien BKN in de aanbieding heeft vermeld dat er sprake is van een proefabonnement, dan eindigt de abonnementsovereenkomst bij het verstrijken van de overeengekomen termijn van rechtswege.

Wijze van opzegging
Opzeggen kan per email geschieden o.v.v. de opzegreden t.a.v. Klantenservice Budget Krant Nederland, mail budgetkrantnederland@outlook.com , telefonisch 020-3044057 , de opzegging wordt definitief, indien en zodra BKN de opzegging per mail heeft bevestigd.

Vroegtijdige opzegging
Indien de abonnee / opdrachtgever / adverteerder het abonnement vroegtijdig – dat wil zeggen in strijd met de geldende contract termijn beëindigt, is hij gehouden alle financiële verplichtingen uit hoofde van het abonnement alsnog te voldoen.

 1. Overmacht; aansprakelijkheid

In alle gevallen van overmacht, waardoor bezorging dan wel (fysieke en/of digitale) distributie buiten schuld van Uitgever achterwege blijft, is BKN, zolang de verhindering blijft bestaan, niet gehouden tot nakoming en heeft abonnee / opdrachtgevers / adverteerder geen recht op restitutie van abonnementsgelden c.q. betaalde vergoedingen. Onder overmacht situatie wordt onder meer verstaan: staking bij BKN c.q. door derden; overmacht, zowel bij BKN als bij derden, die door BKN betrokken zijn bij de uitvoering van haar activiteiten dan wel technische mankementen, storingen, virussen, etcetera aan hardware en/of software dan wel verbindingen, waarvoor BKN conform de overeenkomst geen primaire verantwoording heeft dan wel waarop BKN in beginsel niet zelf over beschikt. Indien en voor zover de overmachtssituatie langer duurt dan een onafgebroken periode van zes weken, is iedere partij gerechtigd de overeenkomst (partieel) te beëindigen, zonder dat er voor de andere partij recht op schadevergoeding is. De beëindiging geschiedt alsdan met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van BKN, is BKN niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist bezorgen c.q. distribueren van de printuitgave(n) en/of digitale uitgave(n) c.q. de levering van de gerelateerde diensten. BKN is - behoudens opzet of grove schuld - niet aansprakelijk voor bepaalde uitingen van derden in  haar producten, in het bijzonder advertentionele uitingen dan wel informatie van websites van derden, die  via de digitale uitgave(n) van BKN te benaderen zijn. Indien en voor zover de Abonnee/opdrachtgever / adverteerder meent, dat BKN als gevolg van haar handelwijze op enigerlei wijze aansprakelijk is, dient abonnee/opdrachtgever / adverteerder binnen één maand, nadat de desbetreffende gebeurtenis, waaruit de aansprakelijkheid zou voortvloeien zich heeft voorgedaan, BKN aansprakelijk te stellen, bij gebreke waarvan een beroep op schadevergoeding c.q. ontbinding van de overeenkomst komt te vervallen.

 BKN kan niet garanderen dat de informatie in de printuitgave(n) en/of digitale uitgave(n) geschikt is   voor het doel waarvoor de informatie door de abonnee / opdrachtgever / adverteerder wordt geraadpleegd. Ondanks de hoge kwaliteitseisen, zorg en aandacht die BKN aan de samenstelling en inhoud van genoemde uitgave(n) besteedt, is het mogelijk, dat de informatie die hier wordt gepubliceerd incompleet of onjuist is. BKN is in beginsel - behoudens opzet of grove schuld - niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de geboden informatie door abonnee / opdrachtgever / adverteerder.

 1. Voorwaarden plaatsen tekst- en/of beeld

De lezer c.q. derde, die tekst- en/of beeldmateriaal (waaronder brieven of ingezonden stukken, foto's, video's of andere inhoud) gratis en/of spontaan stuurt ter publicatie of lezersreacties plaatst op onze website(s) dient rechthebbende te zijn op het betreffende tekst- en/of beeldmateriaal. De rechthebbende behoudt het auteursrecht, maar verleent door inzending en/of plaatsing een onvoorwaardelijke (overdraagbare) licentie voor onbeperkte tijd, met het recht van sub licentie, om dit ingezonden of geplaatste materiaal, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook. Indien lezer c.q. derde geen rechthebbende is op  het betreffende materiaal dient hij/zij toestemming te hebben van de rechthebbende voor plaatsing en de naam van de rechthebbende te vermelden indien deze dat wenst. Tevens dient de lezer c.q. derde bij plaatsing of inzending van beeldmateriaal toestemming te hebben van de geportretteerde(n).

Betreffende lezer c.q. derde is aansprakelijk voor door BKN te lijden schade, indien in strijd met het bovenstaande wordt gehandeld en vrijwaart BKN voor vorderingen van derden ter zake. Op onze website  kunt u ook reageren op de artikelen middels een mail naar onze redactie, het mail adres staat vermeld op de website van KBN. Soms worden (delen van) reacties ook gepubliceerd in de krant. De redactie kan bijdragen weigeren.

Daarbij hanteren wij onder meer de volgende voorwaarden:

 • Onder de reactie moet altijd uw voornaam, achternaam, adres, postcode en woonplaats, geboorte datum, email adres en telefoonnummer staan.
 • De reactie moet kort en bondig (max. 400 tekens) zijn.
 • De reactie mag niet beledigen, discrimineren of kwetsen.
 • De reactie mag geen scheldwoorden of bedreigingen bevatten.
 • De reactie moet betrekking hebben op het artikel waaronder de reactie wordt geplaatst.
 • De reactie mag geen reclame-uiting bevatten.
 • De reactie mag geen privégegevens van derden bevatten.
 • De reactie mag een link bevatten naar een pagina in een andere website maar hierbij mag alleen de artikelkop van het artikel worden overgenomen en/of een zeer beperkt aantal woorden inclusief bronvermelding.
 • De reactie mag in geen geval links naar onrechtmatige publicaties c.q. illegale zaken bevatten (software, muziek, etc.).
 • De reactie mag geen inbreuk zijn op het auteursrecht van anderen.
 • Reacties onder valse naam worden geweigerd.
 • De reactie moet begrijpelijk en leesbaar zijn.
 • De redactie houdt zich aanbevolen voor tips, maar is gerechtigd niet tot plaatsing over te gaan van:
 • Reacties die (impliciete) beschuldigingen of verdachtmakingen van misdrijven bevatten, zolang er (nog) geen gerechtelijke uitspraak is.
 • Reacties die de identiteit van verdachten/slachtoffers onthullen.
 • Over het al dan niet plaatsen van reacties wordt in beginsel niet gecorrespondeerd.
 • De bijdrage moet (kunnen) passen in het bestaande redactionele kader, de beschikbare ruimte en de bestaande actuele (plaatsing )mogelijkheden.
 • Het IP-adres van de afzender van een reactie wordt automatisch opgeslagen in het redactioneel systeem. Het kan worden afgestaan aan derden in het kader van een strafrechtelijk (voor)onderzoek, namelijk als er een groot maatschappelijk belang in het geding is.

 1. Persoonsgegevens; gebruik; privacy

Abonnee/opdrachtgever / adverteerder verstrekt zijn persoonsgegevens aan BKN bij het aangaan van een definitief abonnement na 6 maanden proeftijd. BKN is verplicht zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. BKN handelt naar de richtlijnen van wet bescherming persoonsgegevens. Dit staat ook vermeld op de website.  De persoonsgegevens van de Abonnee/opdrachtgever / adverteerder worden opgenomen in een bestand dat gebruikt wordt voor de administratie van BKN. Met betrekking tot het (overige) gebruik van persoonsgegevens geldt het betreffende privacy statement van BKN, dat op deugdelijke wijze middels email aan Abonnee/opdrachtgever / adverteerder ter kennis zal worden gebracht.

 1. Dwingend recht

Indien een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden of van enige andere overeenkomst tussen de abonnee/opdrachtgever / adverteerder en BKN in strijd wordt geacht met bepalingen van dwingend recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal BKN deze vervangen door een vervangende, rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de vervallen bepaling.

 1. Toepasselijk recht; bevoegde rechter

Op alle met BKN gesloten overeenkomsten, waar de algemene voorwaarden geheel of ten dele toe gerekend kunnen worden, is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met BKN gesloten overeenkomsten over de algemene voorwaarden, zullen, voor zover niet door de wet anders dwingend rechtelijk voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in de plaats van statutaire vestiging van BKN.

 

 


AUTEURSRECHT BUDGET KRANT NEDERLAND 2020

 

Deze krant in de vorm van dit concept, en alle daarbij behorende en voortvloeiende zaken, artikelen en fotomateriaal van Budget Krant Nederland zijn auteurs rechtelijk beschermd welke is aangegeven in het Nederlands wetboek en recht systeem.

Er mag niet worden gekopieerd, uitgeprint en worden verspreid voor diverse doeleinden, als doelstelling voor andere zaken buiten Budget Krant  Nederland om, overdragen van informatie of verspreiding van het concept / online krant  van deze digitale  krant aan derden buiten directe betrokkenheid en toestemming van  de directie van Budget Krant Nederland.

Er is altijd schriftelijk  toestemming van de hoofd redactie nodig van het verspreiden van o.a. publicatie, artikelen of fotomateriaal betreft Budget Krant Nederland.

Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Budget Kant Nederland is abonnee / opdrachtgever / adverteerder derhalve niet gerechtigd - behoudens kennisname van geleverde printuitgave(n) en/of digitale uitgave(n) - de ontvangen informatie op enigerlei wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, te scannen, kopiëren, bewerken dan wel aanpassen op enigerlei wijze, dan wel op enigerlei wijze te exploiteren, behoudens tijdelijk opslaan en/of printen voor eigen (privé)gebruik, noch op enigerlei wijze aan te passen, te bewerken dan wel op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. Budget Krant Nederland behoudt zich uitdrukkelijk alle (auteurs)rechten voor met betrekking tot de geleverde artikelen/content/lay-out ter zake de printuitgave(n) en/of digitale uitgave(n). Indien en voor zover de abonnee / opdrachtgever / adverteerder in strijd met het hierboven staande c.q. de exclusieve (eigendom)rechten op de geleverde informatie/content/artikelen handelt jegens Budget Krant Nederland.

 

.