ALGEMENE VOORWAARDEN SPONSOROVEREENKOMST 2020

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES

Budget Krant Nederland hierna te noemen BKN.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • BKN: De gebruiker van de algemene voorwaarden,.
 • Sponsor: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan BKN geld en/of andere middelen ter beschikking stelt in het kader van een sponsorovereenkomst.
 • Overeenkomst: De sponsorovereenkomst tussen BKN en sponsor.
 • Communicatiemiddelen: Alle communicatiemiddelen waarmee sponsor zich binnen BKN kan profileren.

 

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BKN en een sponsor waarop BKN deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met BKN, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van sponsor wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. BKN en sponsor zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMST

 1. Een sponsorovereenkomst komt tot stand door een mondelinge overeenkomst die daarna bekrachtigd wordt door de sponsorfactuur of door middel van een sponsorovereenkomst getekend door beide partijen.
 2. De sponsoring geldt voor een periode van maximaal 1 jaar tenzij anders overeengekomen waarbij de datum van de factuur de aanvangsdatum is.
 3. De sponsoring wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode met een opzegtermijn van 1 maand vooraf aan de overeenkomstdatum.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

 

ARTIKEL 4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. BKN zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. BKN stelt de in de overeenkomst afgesproken (communicatie)middelen ter beschikking van de sponsor.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BKN het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De sponsor draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BKN aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de sponsor redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BKN worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BKN zijn verstrekt, heeft BKN het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de sponsor in rekening te brengen.
 5. BKN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BKN is uit gegaan van door de sponsor verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BKN kenbaar behoorde te zijn.
 6. Sponsor vrijwaart BKN voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
 7. uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan sponsor toerekenbaar is.

 

ARTIKEL 5 OPSCHORTING EN BEËINDIGING

 1. BKN is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • Sponsor de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • Na het sluiten van de overeenkomst BKN ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de sponsor de verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Voorts is BKN bevoegd de overeenkomst te (doen) beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht, voor zover niet tussen partijen anders wordt overeengekomen.
 3. Indien de overeenkomst wordt beëindigd op grond van het vorenstaande zijn de vorderingen van BKN op de sponsor onmiddellijk opeisbaar. Indien BKN de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Een en ander onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

ARTIKEL 6 BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien sponsor in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de sponsor van rechtswege in verzuim. Iedere betaling na deze termijn strekt ten eerste tot voldoening van de mogelijk reeds ontstane (buitengerechtelijke) kosten, rente en tot slot de hoofdsom.
 3. Aan personen in dienst van BKN, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.
 4. Alle kosten die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de sponsor.
 5. BKN restitueert geen gelden die voortvloeien uit sponsor contracten / overeenkomsten of dergelijke.

 

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien BKN aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien BKN aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag in de verzekeringspolis van de door de verzekeraar van BKN te verstrekken uitkering.
 3. BKN is niet aansprakelijk voor schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan personen of eigendommen van personen behorend bij de sponsor wordt toegebracht en die te wijten is aan verwijtbare nalatigheid, van een of meerdere personen die uitdrukkelijk onder verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van BKN handelende.
 4. BKN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder ook begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De sponsor vrijwaart BKN voor aanspraken van derden jegens haar indien zij schade veroorzaakt doordat door de sponsor of door derden die de sponsor daartoe heeft aangewezen onvoldoende informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij BKN bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen lijden.
 6. In het geval onze aansprakelijkheidsverzekering in een specifiek geval geen dekking verleent, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het sponsorbedrag gerekend over 1 jaar.

 

ARTIKEL 8 INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

Alle door BKN verstrekte stukken, zoals overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, artikelen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de sponsor en mogen niet door sponsor zonder voorafgaande toestemming van BKN worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Hiertoe behoren in het bijzonder alle zaken voortvloeiend uit de samenwerking met BKN.

 

ARTIKEL 9 TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen BKN en de sponsor is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank van het Arrondissement Amsterdam.

 

 


AUTEURSRECHT BUDGET KRANT NEDERLAND 2020

 

Deze krant in de vorm van dit concept, en alle daarbij behorende en voortvloeiende zaken, artikelen en fotomateriaal van Budget Krant Nederland zijn auteurs rechtelijk beschermd welke is aangegeven in het Nederlands wetboek en recht systeem.

Er mag niet worden gekopieerd, uitgeprint en worden verspreid voor diverse doeleinden, als doelstelling voor andere zaken buiten Budget Krant  Nederland om, overdragen van informatie of verspreiding van het concept / online krant  van deze digitale  krant aan derden buiten directe betrokkenheid en toestemming van  de directie van Budget Krant Nederland.

Er is altijd schriftelijk  toestemming van de hoofd redactie nodig van het verspreiden van o.a. publicatie, artikelen of fotomateriaal betreft Budget Krant Nederland.

Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Budget Kant Nederland is abonnee / opdrachtgever / adverteerder derhalve niet gerechtigd - behoudens kennisname van geleverde printuitgave(n) en/of digitale uitgave(n) - de ontvangen informatie op enigerlei wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, te scannen, kopiëren, bewerken dan wel aanpassen op enigerlei wijze, dan wel op enigerlei wijze te exploiteren, behoudens tijdelijk opslaan en/of printen voor eigen (privé)gebruik, noch op enigerlei wijze aan te passen, te bewerken dan wel op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. Budget Krant Nederland behoudt zich uitdrukkelijk alle (auteurs)rechten voor met betrekking tot de geleverde artikelen/content/lay-out ter zake de printuitgave(n) en/of digitale uitgave(n). Indien en voor zover de abonnee / opdrachtgever / adverteerder in strijd met het hierboven staande c.q. de exclusieve (eigendom)rechten op de geleverde informatie/content/artikelen handelt jegens Budget Krant Nederland